U skladu sa odredbama Statuta Privrednog društva „PROFITAPP” doo Beograd-Palilula (dalje u tekstu „Društvo“ ili „PROFITAPP“), odredaba Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), kao i čl. 142 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020), Direktor Društva, dana 07.04.2021. godine donosi sledeće:

Opšti uslovi poslovanja PROFITAPP (za Srbiju)

Opšte odredbe

1. Uvodne odredbe

 1. Opšti uslovi poslovanja PROFITAPP (“Opšti uslovi poslovanja” ili “Opšti uslovi”), čine sastavni deo svih formularnih ugovora koje PROFITAPP zaključuje sa korisnicima usluga - Partnerskim kompanijama (Akceptantima) i Korisnicima - i drugim licima, bilo da se na njih ugovor poziva, dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovaračima ili ugovaraju ostala pitanja.

 2. Opšti uslovi poslovanja pravno su obavezujući u odnosima između PROFITAPP i korisnika usluga.

 3. Svrha Opštih uslova poslovanja je uspostavljanje jasnih i obavezujućih osnova ugovornih odnosa za PROFITAPP i korisnike usluga.

 4. Opšti uslovi poslovanja sadrže jedinstvene Opšte odredbe, kao i posebna poglavlja odnosno celine namenjena za pravne subjekte i fizička lica, i to:

  1. Opšte uslove poslovanja za partnerske kompanije

  2. Opšte uslove poslovanja za korisnike, odnosno za fizička lica. Ovakva podela učinjena je iz razloga efikasnije komunikacije sa svakom od grupa Korisnika usluga.

 5. Pored Opštih uslova poslovanja, PROFITAPP poseduje i set pratećih akata poput Pravilnika o tarifi i Pravilnika o provizijama kojim određuje cene svojih usluga, okvir za definisanje provizija ili dodatne elemente ugovornih odnosa. Svaki od ovih akata naznačen je i referenciran u Opštim uslovima.

  1. Pravilnik o tarifi dostupan je na adresi sedišta društva.

  2. Pravilnik o provizijama dostupan je na adresi sedišta društva.

 6. Međusobni uslovi poslovanja unutar PROFITAPP poslovnog sistema uređeni su odgovarajućim ugovorima.

 7. Opšti uslovi poslovanja objavljuju se na internet prezentaciji PROFITAPP i prilažu se kao sastavni deo ugovora sa korisnicima usluga, s time da svaka od dve grupe Korisnika usluga dobija onaj deo Opštih uslova koji se na takvu grupu i odnose, uključujući i Opšte odredbe. Celokupan tekst Opštih uslova objavljuje se na uobičajeni način, odnosno na web adresi: www.profitapp.me.

 8. Opšti uslovi obavezuju korisnike usluga ako su im bili poznati ili morali biti poznati u času zaključenja ugovora.

 9. Kada korisnik traži odgovarajuća objašnjenja i instrukcije koji se odnose na Opšte uslove poslovanja PROFITAPP je obavezan da odgovori korisniku u razumnom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva korisnika.

 10. PROFITAPP u skladu sa opštim uslovima formalnog ugovora unapred određuje elemente i uslove ugovora preko opštih uslova, a korisnik usluga samo pristupa tako učinjenoj ponudi. Opšti uslovi ugovora dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovornim stranama u istom ugovoru, i po pravilu obavezuju kao i ove.

 11. Opšti uslovi obavezuju korisnika usluga ako su mu bili poznati ili morali biti poznati u času zaključenja ugovora. U slučaju neslaganja Opštih uslova i pojedinačnih odredba ugovora o uslugama, primenjuju se odredbe ugovora o uslugama.

2. Definicije

 1. PROFITAPP je internacionalni poslovni sistem koji posluje u oblasti marketing i lojalti odnosno benefit programa. Poslovni cilj PROFITAPP je povezivanje privrednih subjekata koji plasiraju robu ili usluge i krajnjih korisnika/potrošača koji potom robu i usluge kupuju uz korišćenje ProfitApp aplikacije, i koji prilikom svake takve kupovine ostvaruju određene pogodnosti odnosno Bod/benefite.

 2. PROFITAPP je internacionalni poslovni sistem čiji je organizator ProfitApp International AD, privredno društvo osnovano kao akcionarsko društvo i registrovano u skladu sa zakonima Republike Crne Gore, sa registracionim brojem 03263304 i poslovnom adresom Cetinjska 11, The Capital Plaza, Podgorica, a koji čine:

  1. sam ProfitApp International AD, koji je Organizator sistema i vlasnik PROFITAPP platofrme i aplikacije, i koji je ugovorima o master franšizi - za svaku zemlju u kojoj PROFITAPP posluje - na Master primaoca franšize za takvu zemlju preneo sva prava i obaveze za organizaciju upravljanje PROFITAPP poslovnim sistemom za takvu zemlju;

  2. Master primaoci franšize, uključujući i ProfitApp doo Podgorica, reg. br. i adresa, koji je Master primalac franšize za Republiku Crnu Goru;

  3. Primaoci jediničnih franšiza PROFITAPP, koji svi skupa na teritoriji zemlje čine Mrežu PROFITAPP za takvu zemlju;

  4. Korisnici usluga;

  5. Platforma i Aplikacija ProfitApp.

 3. Opšti uslovi poslovanja su jedinstveni za PROFITAPP, ali se donose za svaku zemlju ponaosob, u smislu usklađivanja sa regulativom svake od zemalja u kojoj PROFITAPP posluje. Opšte uslove poslovanja usvaja i sprovodi Master primalac franšize, te se u smislu ovih Opštih uslova poslovanja za Republiku Srbiju, pod PROFITAPP, u užem smislu, odnosno u smislu pravnog tumačenja, ima smatrati ProfitApp doo Beograd.

 4. ProfitApp doo Beograd usvaja Opšte uslove za teritoriju Srbije, sklapa sve ugovore sa Korisnicima usluga, uspostavlja, razvija i upravljaju poslovnim sistemom i Mrežom PROFITAPP na teritoriji Srbije.

 5. Mrežu na teritoriji čine Master primalac franšize, svi primaoci (jedinične) franšize, kao i Korisnici usluga na teritoriji. Internacionalnu mrežu čine sve mreže PROFITAPP uključujući i Organizatora sistema.

 6. Primalac franšize je pravni subjekt koji je ugovorom o (jediničnoj) franšizi stekao prava i obaveze da na određenoj teritoriji, unutar Srbije, akvizira Korisnike usluga i pruža im podršku, na način definisan Opštim uslovima i u skladu sa Poslovnim sistemom PROFITAPP.

 7. Korisnici usluga su Partnerske kompanije (ili: “Akceptanti”) i Korisnici, gde su Akceptanti pravni subjekti, a Korisnici su fizička lica. Postoji više tipova Korisnika.

3. Terminologija

 1. PROFITAPP” je internacionalni poslovni sistem koji u Republici Srbiji predstavlja i zastupa „Društvo za usluge podrške u poslovanju PROFITAPP“ d.o.o. Beograd-Palilula, koga zastupa direktor Pavle Anđelković, MB: 21512184, PIB: 111623073.

 2. Mrežu” na teritoriji Srbije čine Master primalac franšize, svi primaoci (jedinične) franšize u Srbiji, kao i Korisnici usluga u Srbiji. “Internacionalnu mrežu” čine Mreža kao sve druge mreže PROFITAPP u drugim zemljama, uključujući i Organizatora sistema.

 3. Usluge ProfitApp” su sve usluge koje se Korisnicima usluga pružaju unutar PROFITAPP sistema, a koje uključuju usluge posredovanja, promocije i marketinga i tehničke podrške. “Usluge korisnicima” su sve usluge koje Korisnicima pružaju Partnerske kompanije.

 4. Korisnici usluga” su Partnerske kompanije (ili: Akceptanti) i Korisnici.

 5. Partnerska kompanija” ili “Akceptant” je privredni subjekat - trgovac ili pružalac usluga - koji, ugovorom sa PROFITAPP prihvata Opšte uslove poslovanja, odnosno obračun i plaćanje za isporučene robe i usluge na osnovu Aplikacije, i koje svakom Korisniku obezbeđuje određeni Bod/benefit u slučaju kada Korisnik koristi Aplikaciju za plaćanje ili uz plaćanje kod Partnerske kompanije. Partnerske kompanije akviziraju članice Mreže, a ugovore sa Partnerskim kompanijama sklapa PROFITAPP.

 6. Ugovor” sa Partnerskim kompanijama je ugovor koji PROFITAPP zaključuje sa Partnerskim kompanijama, a koji se sastoji od: (1) ovih Opštih uslova poslovanja, i (2) samog Ugovora, kojim se definišu specifični posebnih uslovi saradnje između PROFITAPP i Partnerskih kompanija, i (3) Korisničkog uputstva za Partnerske kompanije.

 7. Korisnik“ je fizičko lice koje je uspešno sprovelo proces registracije i instaliralo ProfitApp aplikaciju, i time prihvatilo Opšte uslove poslovanja za fizička lica. Korisnik je, kao takav, takvo potencijalni potrošač ili klijent Partnerskih kompanija, a koji prilikom plaćanja roba i/ili usluga iz asortimana Partnerskih kompanija, koristi ProfitApp aplikaciju radi ostvarivanja Bod/benefita u skladu sa Opštim uslovima poslovanja.

  1. Svaki Korisnik koji instalira Aplikaciju, i time prihvati Opšte uslove poslovanje, postaje Redovan korisnik odnosno Korisnik.

  2. Korisnici uplatom članarine koja je definisana Pravilnikom o tarifi mogu da promene tip Korisnika i da potom steknu različite statuse, a time i prava i obaveze.

  3. Korisnik po tipu može biti Redovni (ili standardni) korisnik, Premium korisnik, Executive team korisnik ili drugi tip korisnika. Tipovi korisnika kao i statusi Korisnika, definisani su Pravilnikom o tarifi.

 8. Bod/benefit“ je imovinsko pravna korist koju ostvaruju Korisnici, zahvaljujući korišćenju ProfitApp aplikacije. Bod/benefit se manifestuje u novčanom obliku, na računima Korisnika evidentiranih u ProfitApp aplikaciji, a koje Korisnici mogu slobodno koristiti za plaćanja u okviru Mreže i internacionalne Mreže, kao novčani ekvivalent.

 9. Provizija” ili “Naknada ProfitApp” je provizija koju PROFITAPP ostvaruje pri svakoj transakciji između Partnerske kompanije i Korisnika, i koja se obračunava putem Platforme, shodno Ugovoru između PROFITAPP i Partnerske kompanije. Visina provizija ugovara se Ugovorom i mora biti u skladu sa Pravilnikom o provizijama.

 10. Aplikacija ProfitApp” ili “Aplikacija” je tehnološko rešenje - aplikacija - prilagođeno za mobilne uređaje koji koriste IOS ili Android platformu, a putem koje Korisnici usluga ostvaruju svoja prava, pod uslovima opisanim u Opštim uslovima poslovanja. Aplikacija može biti namenjena Korisnicima, ali i Partnerskim kompanijama, kada one koriste Aplikaciju za očitavanje podataka sa Aplikacija Korisnika.

 11. Platforma ProfitApp” ili “Aplikacija za Akceptante” je tehnološko rešenje putem kojeg Organizator sistema, Master primaoci franšize, primaoci franšize, kao i Partnerske kompanije, pružaju Usluge i ostvaruju uvid u međusobna prava i obaveze definisana Opštim uslovima ili drugim aktima PROFITAPP.

 12. Akvizicija” ili “Akviziranje“ predstavlja skup mera, marketinških aktivnosti i radnji usmerenih u pravcu uspostavljanja poslovne saradnje između potencijalnih partnerskih kompanija i korisnika i PROFITAPP. Akvizicija je proces koji sprovode članovi Mreže, odnosno primaoci franšize, s time da ugovore, shodno Opštim uslovima, sklapa sam PROFITAPP.

 13. Prodajna mesta” su sva prodajna mesta Partnerskih kompanija na kojima se vrši prihvatanje PROFITAPP kao sredstva za ostvarivanje Benefita ili prihvatanje Aplikacije kao sredstva za ekvivalent plaćanja od strane Korisnika.

4. Opis Usluga ProfitApp

 1. PROFITAPP se bavi pružanjem seta posredničkih usluga i pratećih marketinških aktivnosti Partnerskim kompanijama i Korisnicima, koje su detaljno opisane Opštim uslovima poslovanja i ugovorima (sa Partnerskim kompanijama).

 2. Usluge ProfitApp koje se pružaju Partnerskim kompanijama su, između ostalih, i:

  1. pronalaženje i dovođenje u vezu sa Partnerskom kompanijom neodređenog broja neimenovanih lica, korisnika ProfitApp aplikacije - Korisnika - a sve radi plasmana roba ili usluga tim licima od strane Partnerske kompanije, pod redovnim tržišnim uslovima i po uobičajenim maloprodajnim cenama;

  2. marketinške usluge u vidu označavanja maloprodajnih objekata Partnerske kompanije ili drugih mesta gde ona obavlja delatnost, u Aplikaciji, putem kojih se Korisnici upućuju na Partnersku kompaniju kako bi ostvarili ugovorene benefite:

  3. ostale oblike marketinških usluga u vidu isticanja žiga ili informacija o Parterskoj kompaniji u okviru Aplikacije ili u okviru marketinških kampanja koje sprovodi PROFITAPP.

 3. Predmetne usluge se pružaju sve vreme trajanja ugovornog odnosa, odnosno aktivnog članstva Partnerske kompanije u Mreži.


 4. PROFITAPP putem Aplikacije ali i na druge načine obaveštava Korisnike o mogućnosti ostvarivanja benefita putem nabavke roba i/ili usluga od Partnerske kompanije koristeći žig (logo) Partnerske kompanije, adrese maloprodajnih objekata i druge adrese gde se obavlja delatnost, opis povoljnosti koje mogu ostvariti i drugih srodnih informacija.

 5. Usluge posredovanja ProfitApp, opisane u ovom Poglavlju verifikuju se kroz Aplikaciju, tako što se svaka pojedinačna transakcija između Korisnika i Partnerske kompanije evidentira kroz Aplikaciju (očitavanjem koda sa aplikacije Korisnika), te registracijom transakcije putem Platforme, koja će biti merodavna za obračun prometa između strana.

 6. Transakcija između Korisnika i Partnerske kompanije može biti praćena gotovinskim plaćanjem od strane Korisnika, u kom slučaju se putem Aplikacije transakcija evidentira radi obračuna Bod/benefita i Provizije, ili bezgotovinskog plaćanja, odnosno evidentiranjem transakcije putem Bod/benefita (kao obračunske jedinice), koji su evidentirani na računu korisnika u okviru Aplikacije, u kom slučaju se plaćanje za preuzetu robu ili primljenu uslugu Partnerskoj kompaniji vrši od strane PROFITAPP, a u ime i za račun korisnika aplikacije.

 7. U svim slučajevima Korisnik ostvaruje Bod/benefite jasno naznačene u Aplikaciji.

 8. Bod/benefiti Korisnika evidentiraju se u okviru Aplikacije, a Korisnici u svakom momentu, putem Aplikacije, imaju uvid u stanje Bod/benefita na svom Računu korisnika. Korisnik u svakom momentu, u bilo kojoj članici Mrže ili Internacionalne mreže, shodno Opštim pravilima, može da koristi svoje Bod/benefite kao ekvivalent za sredstvo plaćanja, bez ograničenja.

 9. Bod/benefiti se mogu slobodno prenositi između Korisnika.

 10. Bod/benefiti ne mogu biti konvertovani u novčani ekvivalent u smislu gotovog novca.

 11. Verifikacija kroz Aplikaciju vrši se očitavanjem barkod-a sa Aplikacije koju je Partnerska kompanija dužna da izvrši prema uputstvima iz Korisničkog uputstva.

 12. Svaki od opisanih načina realizacije transakcije evidentira se u okviru Aplikacije i Platforme, na Računu Partnerske kompanije, te se po okončaju mesečnog obračuna vrše međusobna plaćanja (nakon prethodno eventualno sprovedenog prebijanja podobnih obaveza i potraživanja) između PROFITAPP i Partnerskih kompanija.

5. Odricanje od odgovornosti i negativne enumeracije

 1. APROFITAPP ne odgovara Korisniku usluga za štetu koju može pretrpeti kao rezultat neovlašćenog korišćenja Aplikacije ili Platofrme od strane drugog Korisnika usluga, s tim da može pružiti asistenciju Korisniku usluga u svim upravnim, sudskim ili drugim procesima koji tim povodom mogu nastati.

 2. PPROFITAPP ne pruža usluge platnog sistema, platnog prometa niti bankarske usluge, već isključivo usluga posredovanja i marketinških aktivnosti opisanih u ovim Opštim uslovima.

 3. PROFITAPP nije registrovan za pružanje obavljanje delatnosti ili pružanje usluge platnog prometa, niti se ovde opisane usluge mogu svrstati u usluge kojima se inače bave banke i platne institucije.

 4. PROFITAPP nije dužan da vrši identifikaciju Korisnika usluga u skladu sa odredbama odgovarajućih zakona o sprečavanju pranja novca, odnosno nije obveznik po tom niti sličnim pravnim propisima u oblasti finansijskih usluga.

Opšti uslovi za partnerske kompanije-akceptante

1. Zaključenje ugovora

 1. Akviziciju Partnerskih kompanija vrše sam PROFITAPP i primaoci franšize koji su članice Mreže, a najčešće Akviziciju vrši onaj član Mreže koji je nadležan za teritoriju na kojoj posluje Partnerska kompanija. U procesu Akvizicije, Partnerska kompanija će dobiti sve neophodne informacije i predložene parametre saradnje, a kako bi na bazi svih informacija donela odluku o eventualnoj pristupanju Mreži odnosno sistemu ProfitApp kroz zaključenje ugovora.

 2. PROFITAPP i Partnerska kompanija zaključuju pisani ugovor kojim se dodatno uređuju međusobni odnosi, pre svega u delu koji se tiče Provizija i Bod/benefita koji Korisnici ostvaruju kod Prodajnog partnera. Pri tome, Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo takvog Ugovora.

 3. Momentom zaključenja ugovora, a najkasnije u Ugovorom definisanom roku, Partnerska kompanija je dužna da na svakom Prodajnom mestu započne prihvat Aplikacije, i da svakom Korisniku omogući korišćenje Aplikacije za ostvarivanje Bod/benefita, shodno ovim Opštim uslovima poslovanja.

 4. Partnerska kompanija određuje lice za komunikaciju sa PROFITAPP, a PROFITAPP komunicira sa Partnerskom kompanijom direktno ili putem članice Mreže koji je izvršio Akviziciju.

2. Prava i obaveze strana

 1. Partnerska kompanija se obavezuje da će sve poslove obavljati na način uređen Opštim uslovima poslovanja i Ugovora, zakonom i podzakonskim aktima, savesno, sa pažnjom stručnjaka i uvek vodeći računa i o interesima Korisnika i PROFITAPP.

 2. PROFITAPP je obavezan da sve Korisnike, putem Aplikacija i svih drugih svojih marketinških kanala, obavijesti o mogućnosti kupovine sa Bod/benefitom na Prodajnim mestima Partnerske kompanije, uz obavezno navođenje sledećih podataka:

  1. Naziv i logo-žig Partnerske kompanije,

  2. Adrese Prodajnih mesta Partnerske kompanije,

  3. Povoljnosti koje im nudi kupovina kod Partnerskek kompanije.

  4. Adrese Prodajnih mesta Partnerske kompanije,

 3. PROFITAPP je obavezan da sve Korisnike, putem Aplikacija i svih drugih svojih marketinških kanala, obavijesti o mogućnosti kupovine sa Bod/benefitom na Prodajnim mestima Partnerske kompanije, uz obavezno navođenje sledećih podataka:

3. Isporuka roba i pružanja usluga

 1. Partnerska kompanija dužna je da u na svim dogovorenim mestima gde obavlja registrovanu delatnosti obezbedi pretpostavke za korišćenje PROFITAPP, na način definisan ovim Opštim uslovima i Ugovorom.

 2. U slučaju da PROFITAPP i Partnerska kompanija nisu sačinili listu mesta na kojima Partnerska kompanija prihvata PROFITAPP - Prodajna mesta - a takva lista mora da bude deo Ugovora, smatra se da su sva prodajna odnosno mesta pružanja usluga Partnerske kompanije mesta na kojima se prihvata PROFITAPP odnosno Prodajna mesta.

 3. Kupovina robe ili pružanje usluga, isključivo se ugovara između Korisnika i Partnerske kompanije i shodno tome, Partnerska kompanija je isključivo odgovorna za ispunjavanje obaveza prema Korisniku koje proističu iz toga.

 4. Partnerska kompanija je isključivo odgovorna za bilo kakve reklamacije korisnika usljed kršenja ugovornih obaveza iz stava 3.3.

 5. Partnerska kompanija dužna je da Korisnicima isporučuje robu, odnosno pruža usluge po uslovima iz svog zvaničnog cenovnika, a koji ne mogu biti nepovoljniji od uslova koji se pružaju kupcima/potrošačima u okviru uobičajenog poslovanja.

 6. Partnerska kompanija dužna je, takođe, da prije registracije kupovine odnosno pružene usluge, Korisnicima obračuna sve postojeće popuste i sniženja roba i usluga, koji su na snazi u trenutku kupovine.

 7. Korišćenje Aplikacije isključuje mogućnost korišćenja drugih loyalty programa u istoj kupovini/nabavci usluge.

 8. Partnerska kompanija je obavezna da Korisnicima obezbijedi iste uslove kao i svojim drugim kupcima i u slučaju reklamacije usljed neispravnosti robe ili dodijeljenih garancija.

 9. Partnerska kompanija je dužna da o svakoj reklamaciji robe od strane Korisnika obavijestiti Profit App, kako bi kupovina i ugovorena provizija bili stornirani u sistemu.

 10. U slučaju zamjene kupljene robe na koju je već obračunat Bod/benefit, Korisnik nema pravo ponovnog korišćenja Bod/benefita, sa čime je korisnik upoznat od strane PROFITAPP-a.

4. Tehničke i ostale pretpostavke saradnje

 1. Partnerska kompanija dužna je da:

  1. poseduje mobilni telefon, sa Android ili IOS operativnim sistemom, na svakom prodajnom mestu odnosno mestu za pružanju usluga na kojima se prihvata PROFITAPP,

  2. ili da na istom obezbedi instalaciju Aplikacije ProfitApp, kao i QR kod čitač kojim bi se postojeća poslovna aplikacija (POS) Partnerske kompanije povezala sa Platformom

  3. Partnerska kompanija snosi troškove održavanja tih uređaja, a PROFITAPP pruža tehničku podršku.

 2. PROFITAPP je dužan da Partnerskoj kompaniji omogući korišćenje Platforme odnosno da omogući stalan pristup Platformi - serveru preko koga se vrši registracija transakcija Korisnika. U roku od 10 radnih dana od datuma zaključenja ovog ugovora, PROFITAPP, u Ugovorom definisanom roku, Parterskoj kompaniji isporučuje startni set alata za rad u okviru Mreže, a koji čine:

  1. Pristup ProfitApp aplikaciji kroz web (korisnički nalog),

  2. instalacija Aplikacije na android ili IOS uređaju,

  3. Korisničko uputstvo za upotrebu Platforme i Aplikacije,

  4. Korisnička podrška za uspostavu rada.

 3. Partnerska kompanija će na svim dogovorenim mestima u okviru svakog Prodajnog mesta istaći oznake ProfitApp, na koji način se Korisnici obaveštavaju da nabavkom roba/usluga kog Partnerske kompanije mogu ostvariti Bod/benefite propisane Opštim uslovima poslovanja.

 4. Partnerska kompanija dužna je da istaknute oznake PROFITAPP drži na vidnom mestu, održava čistim i urednim, te da održava kontinuitet isticanja istih.

 5. Partnerska kompanija će i sve potencijalne nove korisnike Aplikacije upućivati na istaknute oznake, radi pribavljanja instrukcija za instalaciju aplikacije i sticanje korisničkog statusa.

 6. Partnerska kompanija će sva zainteresovana lica za sva pitanja i informacije u vezi sa uslugama PROFITAPP, a na njihov zahtev, uputi na internet prezentaciju PROFITAPP.

 7. Partnerska kompanija je dužna i da reklamne materijale PROFITAPP u Prodajnom mestu istakne i drži na vidnom mjestu i da obezbijedi da isti budu lako vidljivi trećim licima i da ne budu zaklonjeni izloženom robom ili drugim promotivnim materijalima trećih strana.

5. Načini plaćanja Korisnika

 1. Korisnici u transakcijama sa Partnerskom kompanijom mogu da plaćaju gotovim novcem ili Aplikacijom, a Partnerska kompanija dužna je da obračuna Bod/benefit za svaki od navedenih vidova plaćanja. Onemogućavanje Korisnika da koristi neki od navedenih načina obavljanja transakcije smatra se kršenjem obaveza Partnerske kompanije.

6. Licence i žigovi

 1. Partnerska kompanija ovlašćuje PROFITAPP za korišćenje žiga Partnerske kompanije, i to isključivo u cilju sprovođenja aktivnosti u vezi sa ProfitApp, definisanih Opštim uslovima poslovanja i Ugovorom.

 2. PROFITAPP ovlašćuje Partnersku kompaniju da može, takođe u svrhu sprovođenja Ugovora, da ističe i koristi žig ProfitApp na Prodajnim mestima, znake ili oznake koje sadrže žig ProfitApp, kao da to čini i na drugim mestima i marketinškim kanalima koji imaju za cilj obaveštavanje o uslugama PROFITAPP. Upotreba žiga, znaka i oznaka je neekskluzivna i neprenosiva, odnosno ne može se podlicencirati, niti se može koristiti za bilo šta drugo osim za naznačivanje saradnje Partnerske kompanije i PROFITAPP. Nakon prekida Ugovora svi znaci i oznake, odnosno svaki žig ProfitApp, se mora ukloniti sa Prodajnih mesta i ostalih kanala na kojima je korišćen.

 3. Korišćenje žigova vrši se u skladu sa standardima, odnosno tzv. brandbook, ukoliko su isti dostavljeni stranama.

 4. PROFITAPP, kao i Partnerska kompanija, kao strane, u svakom momentu imaju pravo da zahtevaju jedna od druge prestanak ili izmenu načina korišćenja žiga, a druga strana u obavezi je da se takvom zahtevu povinuje.

 5. Organizator sistema, putem PROFITAPP, ustupa Partnerskoj kompaniji licencu za korišćenje Platoforme i Aplikacije. Licenca ne daje Partnerskoj kompaniji pravo na podlicenciranje ili prijenos bilo kakvih prava trećoj osobi. Licenca se automatski se ukida sa otkazom Ugovora, kada je Partnerska kompanija dužna da prestane da koristi Platoformu i Aplikaciju.

 6. Partnerska kompanije, pri korišćenju Platforme i Aplikacije, ne sme:

  1. da dekompajlira ili da na drugi način pokuša da dođe do izvornog koda Platforme ili Aplikacije,

  2. da na bilo koji način menja Aplikaciju odnosno Platofrmu.

 7. Sva autorska prava i žigovi, uključujući izvorni kod Aplikacije i Platforme, zaštićeni su autorskim pravom i zakonima o žigu i/ili zaštiti poslovne tajne te odredbama međunarodnih sporazuma. Međusobnom saradnjom definisanom Ugovorom i Opštim uslovima poslovanja Partnerska kompanija ne stiče nikakva prava vlasništva na bilo kojem od navedenih intelektualnih vlasništva.

7. Korišćenje Aplikacije i Platforme

 1. Partnerska kompanija bira način na koji želi da prihvata transakcije Korisnika, i u svakom momentu je slobodna da koristi bilo koji od dozvoljenih načina, shodno svojim potrebama.

 2. Načini prihvatanja PROFITAPP su sledeći:

  1. Evidentiranje transakcije korišćenjem Aplikacije koja je instalirana na mobilnom uređaju,

  2. Evidentiranje transakcije korišćenjem Aplikacije koja je instalirana na računaru, očitavanjem putem QR kod čitača,

  3. Evidentiranje transakcije korišćenjem Aplikacije koja je instalirana na računaru, očitavanjem podataka putem QR kod čitača na poslovnu aplikaciju koju Prodajni partner standardno koristi u poslovanju, ukoliko postoje tehničke mogućnosti.
 3. PROFITAPP, pre zaključenja Ugovora, izveštava Partnersku kompaniju o tehničkim mogućnostima za povezivanje ProfitApp sa poslovnom aplikacijom koju Partnerska kompanija koristi u poslovanju. U slučaju da takva mogućnost ne postoji, PROFITAPP će nastojati da istu omogući u najkraćem mogućem roku. Trošak takvog prilagođavanja može pokriti bilo koja od Strana, shodno Ugovoru i međusobnom dogovoru.

 4. Po potrebni, Partnerska kompanija će asistirati PROFITAPP u kontaktu i komunikaciji sa dobavljačem poslovne aplikacije koju koristi, a posebno u dobijanju odobrenja za povezivanje iste sa Platformom.

 5. Partnerska kompanija dužna je da usluge u vezi sa PROFITAPP pruža u kontinuitetu i da se stara o tome da svaki njen zaposleni, na svakom Prodajnom mestu, bude obavešten i obučen za korišćenje PROFITAPP. Partnerska kompanija je stoga dužna da omogući stručnim licima ProfitApp-a da svim zaposlenima, koje odredi, pruže obuku za PROFITAPP a posebno za registraciju obavljenih kupovina putem ProfitApp aplikacije. Partnerska kompanija će nastojati da tako obučeni zaposleni dalje obučavaju sve ostale zaposlene, na svakom od Prodajnih mesta.

 6. PROFITAPP, ukoliko kontrolom, na način predviđen Opštim uslovima, ustanovi nepravilnosti na nekom od Prodajnih mesta, ima pravo i obavezu da da asistira Partnerskoj kompaniji u edukaciji zaposlenih na takvom mestu za korišćenje i prihvat ProfitApp, a Partnerska kompanija se saglašava sa takvom asistencijom i podrškom PROFITAPP. Podršku može da pruža bilo koja članica Mreže, a najčešće član Mreže koji je akvizirao Partnersku kompaniju.

8. Naknade i plaćanja

 1. PROFITAPP ima pravo na naknadu od strane Partnerske kompanije, u obliku Ulazne naknade ProfitApp i Provizije, u iznosima definisanim Ugovorom.

 2. PROFITAPP ima pravo na proviziju od Partnerske kompanije. Provizija se obračunava kao % ukupne vrednosti prometa između Korisnika i Partnerske kompanije, ili na neki drugi način (poput određenog iznosa Bod/benefita za prodatu jedinicu mere proizvoda ili pružene usluge) a koje su evidentirane kroz Aplikaciju.

 3. Ulazna naknada ProfitApp je naknada za uspostavu saradnje, odnosno naknada za uspostavu tehničkih mogućnosti.

 4. Provizija i Ulazna naknada definisane su u skladu sa Pravilnikom o provizijama.

 5. Obračun provizije na osnovu obavljenog prometa kroz Aplikaciju vrši se jednom mjesečno i to zaključno sa poslednjim danom u mjesecu, nakon čega će PROFITAPP i Partnerska kompanija, shodno obračunu iz Platforme i Aplikacije, jedna drugoj ispostaviti fakture i izmiriti svoje međusobne obaveze.

 6. Partnerska kompanija ispostavlja fakturu PROFITAPP za ukupan promet plaćen Aplikacijom (u kojima su Bod/benefirti korišćeni kao novčani ekvivalent za plaćanja), a ProfitApp ispostavlja fakturu Partnerskoj kompaniji za ukupan iznos provizije, ostvaren po osnovu ugovorne saradnje. Sva saldiranja finansijskih transakcija odvijaju se putem Platforme i Aplikacije (odnosno adekvatne evidencije u poslovnim knjigama obije strane), dok se plaćanja vrše u okviru platnog sistema.

9. Trening i obuka

 1. PROFITAPP je dužan da o svom trošku obezbedi instruktora, potreban broj treninga i uputstava za obuku zaposlenih kod Partnerske kompanije za rad u okviru Platofrme i Aplikacije. Rokove i redosled, kao i mesto održavanja obuke, strane će utvrditi naknadno.

 2. PROFITAPP je obavezan da održi obuku svih zaposlenih kod Partnerske kompanije, za koje to zahteva Partnerska kompanija, o ProfitApp kao i o načinima korišćenja Aplikacije i Platforme, ukoliko se radi o zaposlenima koji će imati pravo pristupa Platformi.

 3. ProfitApp je u obavezi da u celokupnom periodu važenja Ugovora pruža podršku, u telefonskoj ili elektronskoj formi (pristup video tutorijalima), o pitanjima vezanim za rad aplikacije i realizaciju ugovora, kao i za sva ostala pitanja koja se pojave u procesu realizacije Ugovora.

10. Korisnička podrška

 1. Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do problema u radu softvera na uređaju u prodajnom objektu, Partnerska kompanija dužna je da o tome bez odlaganja obavesti ProfitApp na broj telefona istaknut u okviru aplikacije ili na internet prezentaciji ProfitApp, ili da o tome obavesti člana Mreže koji je akvizirao Prodajnu kompaniju.

 2. Korisničku podršku pružaju članice Mreže, a PROFITAPP se obavezuje da odmah po prijemu obaveštenja o problemu pristupi otklanjanju istog.

 3. U slučaju da dođe do tehničkom problema na strani Aplikacije ili Platforme, korisničku podršku pruža Organizator sistema, u najkraćem mogućem roku. PROFITAPP ne snosi posledice koje mogu da nastanu usled tehničkih problema u funkcionisanju Aplikacije i Platforme.

11. Kontrola

 1. Partnerska kompanija je saglasna sa pravom PROFITAPP na kontrolu i nadzor nad sprovođenjem Ugovora. Partnerska kompanija dužna je da PROFITAPP dozvoli i direktnu kontrolu rada svoga osoblja na Prodajnim mestima, kada je takva kontrola usmerena na deo poslovanja koji se tiče saradnje sa PROFITAPP.

 2. Partnerska kompanija se saglašava sa pravom PROFITAPP na upućivanje najavljenih kontrola ali i nenajavljenih poseta, odnosno na tzv. mehanizam “tajnih korisnika”. "Tajni korisnik" je osoba koja se predstavlja i ponaša kao Korisnik. “Tajni korisnik” nema prava da zahteva uvid u dokumentaciju ili u procese rada Partnerske kompanije, već mu je cilj isključivo da se uveri da li se obaveze iz ovih Opštih uslova i Ugovora sprovode na svakom od Prodajnih mesta, kao i da ustanovi načine i standarde komunikacije po kojima osoblje Partnerske kompanije komunicira sa Korisnicima.

 3. Isključivi cilj svih kontrola je unapređenje međusobne saradnje, te će “Tajni korisnik” izveštaj o ličnim saznanjima i načinu ostvarenja standardizovanih radnji unutar Prodajnih mesta da dostavlja PROFITAPP, a PROFITAPP će potom zaključke i eventualne preporuke dostavljati Partnerskoj kompaniji.

 4. Partnerska kompanije se saglašava sa pravom PROFITAPP na vršenje anketa odnosno istraživanja zadovoljstva Korisnika proizvodima odnosno pruženim uslugama Partnerske kompanije. Ankete odnosno istraživanja zadovoljstva Korisnika, vrše se, unificirano i jedinstveno, na nivou Mreže. Ankete i istraživanja vrše se različitim kanalima – elektronski, putem Aplikacije, putem neposrednog anketiranja ili putem nekog drugog načina koji PROFITAPP standardno primenjuje.

12. Zaštita i obrada podataka

 1. PROFITAPP vrši obradu podataka o Partnerskoj kompaniji u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, i slobodan je isključivo da koristi javno dostupne podatke o Partnerskoj kompaniji.

Obrada ličnih podataka

 1. PROFITAPP i Partnerska kompanija ostaju zasebni upravljači baza podataka u smislu svih ličnih podataka koji se obrađuju na osnovu Ugovora, te će:

  1. se pridržavati se svih merodavnih propisa o zaštiti podataka, uključujući primenu odgovarajućih mera za zaštitu tehničkih i organizacijskih podataka. PROFITAPP obrađuje lične podatke na način koji je opisano u obaveštenju o zaštiti ličnih podataka Korisnika koje je dostupno na adresi https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/201811/Zakon%20o%20zastiti%20podataka%20o%20licnosti.pdf i koje je u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije;

  2. se odmah međusobno obavestiti, ukoliko uoče da je došlo do incidenata ili kršenja u obradi ličnih podataka, a koji su od važnosti za izvršavanje ovog Ugovora;

  3. pomagati jedni drugima tako da zajednički odgovore najvišim standardima u ovoj oblasti,

  4. pomagati jedni drugima da odgovore na eventualne zahteve nadležnih institucija po pitanjima koje se tiču ove oblasti.

 2. PROFITAPP, putem Aplikacija, obaveštava svakog Korisnika o tome da će se njegovi lični podaci koristiti od strane Partnerske kompanije isključivo u cilju obavljanja aktivnosti iz Ugovora i u vezi sa korišćenjem ProfitApp.

 3. PROFITAPP, putem Opštih uslova i Aplikacije obaveštava svakog Korisnika o tome da isključivo putem Aplikacije može dobijati direktne elektronske poruke marketinga u vezi sa proizvodima ili uslugama Partnerskih kompanija.

13. Obaveštavanje

 1. Partnerska kompanija je obavezna da promptno obavesti PROFITAPP o bilo kakvim promenama u njenim podacima koje su od suštinske važnosti za Ugovor. Ova obaveza se naročito odnosi na promene u adresi, nazivu firme i bankarskim podacima, ali i na promene u broju i adresi Prodajnih mesta.

 2. Partnerska kompanija je obavezna da trenutno obavesti PROFITAPP o bilo kakvim problemima koje ima, u smislu plaćanja, posebno u odnosu na nesolventnost ili značajna dugovanja.

 3. Ukoliko Partnerska kompanija promeni svoju pretežnu delatnost ili postane aktivna u dodatnoj delatnosti, Partnerska kompanija je obavezna da o tome obavesti PROFITAPP. Za prodaju robe ili usluga koje se nude u novoj ili dodatnoj branši, može biti neophodno je zaključenje posebnog Ugovora između ProfitApp-a i Partnerske kompanije koji se odnosi na novu ili dodatnu branšu.

 4. Sva komunikacija između PROFITAPP i partnerske kompanije odvija se direktno ili putem članice Mreže koji je akvizirao Partnersku kompaniju.

 5. Dokaz o komunikaciji predstavlja potvrda o poslatom e-mailu, sa ili bez potvrde o prijemu iste.

14. Poverljivost

 1. Strane se obavezuju da, izuzev u situacijama predviđenim zakonom Republike Srbije, neće prenositi trećim licima, bez prethodno dobijene pismene saglasnosti od druge strane za svaki konkretan slučaj, posebno, ni jednu informaciju iz Ugovora, kao ni jedne druge informacije koju su strane dobile jedna od druge tokom saradnje, koja ima stvarne ili potencijalne komercijalne vrednosti, zarad njenog čuvanja od trećeg lica koje joj nema pristup po zakonskoj osnovi.

 2. Strane se takođe obavezuju da detalji o međusobnom Ugovoru predstavljaju poslovnu tajnu.

15. Trajanje, saradnja i raskid ugovorne saradnje

 1. Saradnja PROFITAPP i Partnerske kompanije zaključuje se Ugovorom na period od jedne (1) godine sa mogućnošću njegovog prećutnog produženja, a mogu ga raskinuti obe ugovorne strane uz obaveštenje o raskidu koje je potrebno dostaviti najmanje 2. meseca pre raskida.

 2. Ukoliko nakon isteka roka od jedne godine, Ugovor ne bude raskinut, smatraće se da je prećutno obnovljen na isti period, pod istim uslovima.

 3. Ugovor se može raskinuti sporazumno, saglasnošću PROFITAPP i Partnerske kompanije, u slučaju Više sile, ili u slučaju kada je međusobno poverenje ozbiljno ugroženo, ili u bilo kom slučaju koji Strane smatraju valjanim razlogom za sporazumni raskid. Bilo koja od Strana može inicirati sporazumni raskid, i to pisanim putem, sa predloženim otkaznim rokom, koji ne može biti kreći od 10 radnih dana. Pisana potvrda o prijemu obaveštenja odnosno o saglasnosti druge strane je osnov na bazi kojega se pristupa procesu sporazumnog raskida Ugovora.

 4. Ugovor se može raskinuti i jednostrano, pre isteka roka, voljom jedne od strana.

 5. U slučaju da jedna od Strana svojim činjenjem ili nečinjenjem prouzrokuje štetu drugoj strani ili ako učini materijalnu povredu odredaba Opštih uslova ili Ugovora, time nastaje pravo druge Strane na jednostrani raskid Ugovora. Jednostrani raskid u izuzetnim slučajevima može biti sa trenutnim dejstvom, a u većini slučajeva ima odloženo dejstvo, tako što se prethodno Strani zbog čijeg se činjenja ili nečinjenja ovakvo pravo steklo mora ostaviti razuman naknadni primereni rok za otklanjanje takvih uzroka ili posledica nečinjenja.

 6. Naknadni primereni rok počinje da teče kada Strana pismeno, obavesti drugu stranu o povredi ugovornih odredaba. Naknadni primereni rok za otklanjanje kršenja ugovornih odredaba iznosi najmanje 5 a najviše 15 kalendarskih dana, u kojem je druga strana dužna da otkloni posledice povrede odredaba Opštih uslova poslovanja i Ugovora.

 7. Ako druga strana ne ispuni svoje obaveze ili ne prestane sa nečinjenjem ni u naknadnom primerenom roku, odnosno ne prestane sa povredom odredaba Opštih uslova ili Ugovora ili ne otkloni posljedice takvih povreda u takvom roku, stiče se pravo na raskid Ugovora sa trenutnim dejstvom.

 8. U slučaju raskida Ugovora, po bilo kom osnovu, ugovorne obaveze nastale do dana raskida Ugovora snosi svaka od strana shodno ugovorenim obavezama.

 9. Nakon prekida Ugovora svi znaci i oznake, odnosno svaki žig ProfitApp, se mora ukloniti sa Prodajnih mesta i ostalih kanala na kojima je korišćen.

 10. Momentom prekida Ugovora, Partnerska kompanija dužna je da prestane da koristi Platformu i Aplikaciju, osim za potrebe sravnjavanja međusobnih obaveza Strana.

Viša sila

 1. Strane ne snose odgovornost za potpuno ili delimično neizvršavanje svojih obaveza po ovim Opštim uslovima i Ugovoru ukoliko dokažu da zbog delovanja više sile nisu bile u mogućnosti da izvrše iste, ukoliko nastupe okolnosti koje mimo sopstvene volje Strane nisu mogle predvide ili uklone ih razumnim merama.

Opšti uslovi za korisnike

1. Uvodne odredbe

 1. Ovi Opšti uslovi poslovanja za Korisnike uređuju uslove i odredbe koje se primjenjuju i koji uređuju korišćenje Aplikacije od strane Korisnika .

 2. PROFITAPP pruža informatičke i usluge posredovanja i ne pruža usluge niti prodaje proizvode Korisnicima, već to čine Partnerske kompanije, na bazi ugovora ili transakcija sa Korisnicima. Sporovi u vezi s pravima Korisnika kao potrošača, zakonskih obaveza ili merodavnog zakona u vezi sa proizvodima i uslugama koje posredstvom Aplikacije Korisnici kupuju ili ostvare kod Partnerskih kompanija, rešavaju se između Korisnika i Partnerskih kompanija.

 3. PROFITAPP, u ime i za račun Korisnika, putem Aplikacije sakuplja i beleži podatke o Bod/benefitima koje Korisnik ostvaruje kod Partnerskih kompanija, i omogućava mu korišćenje istih kao ekvivalent sredstva plaćanja.

 4. Podaci o Bod/benefitima Korisnika dostupni su u realnom vremenu, u Aplikaciji.

 5. Svi podaci o Partnerskim kompanijama dostupni su u Aplikaciji.

2. Korišćenje aplikacije

 1. Korisnik se postaje instalacijom Aplikacije, registracijom i prihvatanjem Opštih uslova poslovanja - čime se stiče status “Korisnika”, čime se saglašava sa odredbama i uslovima Opštih uslova poslovanja.

 2. Aplikacija se može koristiti isključivo unutar Mreže ili Internacionalne mreže, odnosno kod onih Partnerskih kompanija koje su članice Mreže ili Internacionalne mreže.

 3. Instaliranje Aplikacije je besplatno, osim ako se Korisnik ne opredeli za sticanje statusa posebnog tipa Korisnika, što je uređeno ovim Opštim uslovima i Pravilnikom o tarifi.

 4. Korisnik koji jednom promeni tip korisnika, uplatom odgovarajuće naknade, takav status zadržava trajno, odnosno do eventualne nove promene statusa odnosno tipa Korisnika, što je takođe uređeno ovim Opštim uslovima i Pravilnikom o tarifi.

 5. Naknade koje Korisnik plaća prilikom sticanja statusa novog tipa Korisnika su jednokratne i nepovratne, odnosno non-refundable.

 6. Status Korisnika ja aktivan dok god Korisnik koristi Aplikaciju. Status Korisnika se može “zamrznuti” deinstalacijom Aplikacije, ili trajno raskinuti (slanjem posebnog zahteva na osnovu kojeg PROFITAPP trajno briše sve podatke o korisniku).

 7. Korisnik plaća mesečno održavanje Aplikacije, u iznosu definisanom Pravilnikom o Tarifi, s time što se ovaj iznos naplaćuje automatski, umanjenjem stanja Bod/benefita, i isključivo iz ostvarenih Bod/benefita. Korisnik koji nema dovoljno Bod/benefita na svom računu će o tome biti obavešten od strane PROFITAPP. U slučaju da Korisnik ne ostvari Bod/benefite i u roku od 30 dana od dana takvog obaveštenja, PROFITAPP zadržava pravo da zamrzne status takvog Korisnika, do izmirenja obaveza po ovom osnovu.

 8. Korisniku trajno prestaje status Korisnika na njegov pisani zahtev PROFITAPP.

 9. U slučaju da Korisnik ne koristi Aplikaciju u periodu dužem od 12 meseci, automatski mu prestaje status Korisnika, i svi podaci o njemu se trajno brišu. Ukoliko takav korisnik želi da obnovi status aktivnog Korisnika, neophodno je da prođe kroz proces ponovne instalacije i registracije.

 10. Registracija podrazumeva unošenje podataka o Korisniku u Aplikaciju. Po registraciji, Korisnik dobija svoje korisničko ime i lozinku za pristup Aplikaciji na e-mail koji je uneo prilikom registracije. Korisnik je dužan da ove podatke čuva, i ne sme ih deliti sa drugim licima.

 11. Prilikom registracije Korsnik definiše teritoriju na kojoj dominantno koristi Aplikaciju. Teritorija se definiše nazivim mesta i poštanskim brojem. Shodno unetoj teritoriji, Aplikacija automatski definiše valutu u kojoj se obračunavaju Bod/benefiti.

 12. U slučaju da Korisnik koristi Aplikaciju van teritorije, sve transakcije obračunavaju se u valuti koja je zvanično sredstvo plaćanja na toj teritoriji, s tim da se konačni obračun Bod/benefita vrši u valuti Korisnika. Sve promene valute koja je sredstvo plaćanja i odnosu na valutu Korisnika vrše se po kursu koji određuje PROFITAPP, s tim da taj kurs ne može odstupati od srednjeg kursa nadležne zvanične institucije zemlje Korisnika u rasponu od +/- 5%.

 13. Prilikom korišćenja Aplikacije, Korisnik bira način plaćanja odnosno obavljanja transakcije sa Partnerskim kompanijama, i može izabrati da li ekvivalent plaćanja vrši samom Aplikacijom, korišćenjem Bod/benefita, ili to čini standardnim vidovima plaćanja koje predviđa Partnerska kompanija. U oba slučaja Korisnik ostvaruje Bod/benefite, na način koji je, za svaku Partnersku kompaniju, iskazan u Aplikaciji.

 14. Korisnik ne može uplatiti novčana sredstva na ime kupovine Bod/benefita.

 15. Podaci za uplatu, sa uputstvima, dostupni su u Aplikaciji. Sredstva su dostupna najkasnije sledećeg radnog dana od datuma kada je navedena uplata evidentirana na izvodu poslovne banke.

 16. Spisak Partnerskih kompanija i Prodajnih mesta koje prihvataju Aplikaciju, odnosno deo su Mreže ProfitApp dostupan je u Aplikaciji. Ovaj spisak podložan je ažuriranju, te je Korisnik u obavezi da proveri aktuelni spisak Prodajnih kompanija i Prodajnih mesta pre korišćenja Aplikacija kod Partnerske kompanija na Prodajnom mestu.

 17. Spisak Partnerskih kompanije i Prodajnih mesta dostupan je u samoj Aplikaciji.

 18. Korisnik može koristiti Bod/benefite evidentirane u okviru Aplikacije u svakom momentu, bez restrikcija.

 19. Korisnik može da prenese svoje Bod/benefite isključivo drugom Korisniku, i isključivo putem Aplikacije.

 20. Korisnik ima pravo da svoje Bod/benefite transferiše u novčani ekvivalent na zahtev, koji PROFITAPP nije u obavezi da ispuni, i prilikom gašenja statusa Korisnika. Transfer će se izvršiti na račun Korisnika kod poslovne banke, koji je Korisnik pismenim putem dostavio PROFITAPP-u. Sve eventualne poreske obaveze nastale takvom transakcijom, kao i troškove takve transakcije, snosi Korisnik.

Instalacija

 1. Korisnik vrši instalaciju Aplikacije njenim preuzimanjem sa odgovarajuće platofrme, u zavisnosti od tipa operativnog sistema koji poseduje. Aplikacija je dostupna na Android i IOS platformi.

 2. Korisnik vrši deinstalaciju Aplikacija na način predviđen mobilnim operativnim sistemom koji poseduje.

Tehnička podrška

 1. U slučaju da je Korisniku potrebna tehnička podrška ili uputstvo u vezi sa ProfitApp Aplikacijom ili uslugama, za ista se obraća članu Mreže koji je nadležan za teritoriju koju je odabrao prilikom registracije. Spisak je na linku koji je dostupan u Uvodnim odredbama Opštih uslova poslovanja.

 2. PROFITAPP ne pruža tehničku podršku u vezi sa funkcionisanjem same mobilne platforma na koju se instalira Aplikacija.

Vrste odnosno statusi korisnika

 1. Prilikom registracije Korisnik stiče tip i status redovnog Korisnika, s tim da tokom korišćenja Aplikacije, Korisnik može da se opredeli za drugi Tip korisnika, odnosno može da stekne drugačiji Status korisnika, čime stiče različita prava prilikom korišćenja Aplikacije. Spisak tipova i statusa Korisnika, kao i uslovi za sticanje različitih tipova i statusa Korisnika definisani su Pravilnikom o Tarifi, i sastavni su deo ovih Opštih uslova, a mogu se pronaći i na web adresi koja je navedena i Uvodnim odredbama Opštih uslova.

3. Prava i obaveze korisnika

 1. PROFITAPP ne odgovara Korisniku za štetu koju može pretrpeti kao rezultat transakcije sa Partnerskim kompanijama, kao ni troškove koji mogu nastati usled upotrebe proizvoda ili usluga Partnerskih kompanija, s tim da će pružiti asistenciju Korisniku u svim upravnim, sudskim ili drugim procesima koji tim povodom mogu nastati.

 2. U slučaju zamene kupljene robe ili reklamacije usluge na koju je već obračunat Bod/benefit, Korisnik nema pravo ponovnog korišćenja Bod/benefita na taj isti proizvod odnosno uslugu.

 3. Korisnik koristi Aplikaciju u dobroj veri, i uz dužno poštovanje prema Partnerskim kompanijama. PROFITAPP zadržava pravo da isključi Korisnika iz ProfitApp, odnosno da mu ukine status aktivnog Korisnika, ako ustanovi da su aktivnosti Korisnika zlonamerne, odnosno ako uskraćuje plaćanje ili vrši prevaru, iskaže nepoštovanje Partnerske kompanije ili slično. U takvim slučajevima nalog Korisnika sa može ukinut bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

  1. Korisnik ima pravo žalbe na ukidanje aktivnog statusa Korisnika.

  2. Obrazac žalbe je dostupan na web adresi: profitapp.me

 4. PROFITAPP nastoji da posluje sa Partnerskim kompanijama koje posluju savesno, u duhu pozitivnih zakonskih propisa i dobre poslovne prakse. PROFITAPP ipak nije u stanju da garantuje takvo ponašanje Partnerskih kompanija. Korisnik stoga ima pravo da ukaže na lošu praksu u postupanju Partnerskih kompanija ili njihovih zaposlenih na Prodajnim mestima. Obrazac za primedbe dostupan je na web adresi: profitapp.me.

 5. PROFITAPP se ne smatra odgovornim u slučaju da Korisnik, bilo prilikom registracije ili kasnije, tokom korišćenja Aplikacije, unese pogrešne lične podatke.

4. Zaštita podataka

 1. PROFITAPP obrađuje lične podatke Korisnika u potpunosti u skladu sa merodavnom regulativom kojom se ova oblast uređuje.

 2. Lični podaci koje obrađujemo:

  1. Ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte.

  2. Mesto i poštanski broj,

  3. Podaci o platnim računima,

  4. Identifikacioni podaci o mobilnom uređaju na kojem je instalirana Aplikacija.

 3. PROFITAPP prikuplja i obrađuje lične podatke isključivo u svrhu povezivanja Korisnika i Partnerskih kompanija. PROFITAPP prikuplja i obrađuje lične podatke koje Korisnik unese prilikom registracije. Davanje ovih podatka od strane Korisnika je uslov za korišćenje Aplikacije.

 4. Lični podaci obrađuju se isključivo kako bi se nesmetano pružale usluge ProfitApp. Dodatno, lični podaci se mogu obrađivati prilikom opravdanog poslovnog interesa, ali isključivo u vezi sa korišćenjem Aplikacije i ProfitApp, uopšte, gde su takvi primeri marketinške poruke Partnerskih kompanija upućene putem Aplikacije.

 5. U zavisnosti od teritorije Korisnika, podaci o Korisniku će biti dostupni nadležnom članu Mreže - Organizatoru sistema, primaocu Master franšize ili primaocu jedinične franšize, s time što i za sve njih važe istovetni načini obrade i zaštite podataka definisani Opštim uslovima.

 6. Podaci o Korisniku, i to podaci o teritoriji (geolokaciji) Korisnika, dele sa sa Partnerskim kompanijama koje su članovi Mreže i Internacionalne mreže isključivo u cilju identifikacije transakcija koje Korisnik vrši, kao i teritorije sa koje je Korisnik koji vrši transakcije.

 7. Podaci Korisnika će biti korišćeni za komunikaciju sa Korisnikom od strane PROFITAPP, kada je takva komunikacija neophodna.

 8. Podaci o Korisniku prilikom korisničke podrške se prikupljaju od slučaja do slučaja i sa njima s postupa u skladu sa regulativom.

 9. Partnerske kompanije ne vide podatke Korisnika, osim navedenih u ovim Opštim uslovima.

 10. Lični podaci Korisnika skladište se na serverima Organizatora sistema. Isključivo ovlašćene osobe imaju pristup ličnim podacima. Ostali zaposleni imaju pristup ličnim podacima isključivo i samo u meri koja je potrebna za pružanje usluge u vezi sa ProfitApp.

 11. Korisnik ima pristup svojim ličnim podacima putem Aplikacije i može ih slobodno menjati.

 12. Lični podaci Korisnika čuvaju se dok god Korisnik ima aktivan status, nakon čega se trajno brišu. Izuzetno, određeni podaci čuvaju se i u zakonski predviđenim rokovima - kada se takvi podaci moraju čuvati za računovodstvene svrhe, za svrhe rešavanje sporova ili slične druge slučajeve.

 13. Podaci o finansijskim transakcijama Korisnika, u smislu transakcija između Aplikacije i računa Korisnika kod poslovne banke, kao i podaci o transakcijama između Korisnika, u smislu prenosa Bod/benefita, čuvaju se u zakonski predviđenom roku.

 14. Korisnik je saglasan da od PROFITAPP dobija, putem Aplikacije, marketinške poruke Partnerskih kompanija, kao i poruke u vezi sa korišćenjem usluga ProfitApp.

 15. Korisnik ima pravo da zahteva brisanje ličnih podataka u celosti, ali u takvom slučaju mu prestaju status Korisnika.

 16. U slučaju da Korisnik smatra da su njegovi lični podaci na bilo koji način pogrešno upotrebljeni ili zloupotrebljeni, dužan je da o istom odmah obavesti PROFITAPP. Korisnički servis dostupan je putem Aplikacije.

 17. Sporovi u vezi sa obradom ličnih podataka rešavaju se putem Korisničke službe ili sa nadležnim sudom za rešavanje ovakvih sporova.

U skladu sa odredbama Statuta Privrednog društva „PROFITAPP” doo Beograd-Palilula (dalje u tekstu „Društvo“ ili „PROFITAPP“), odredaba Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), kao i čl. 142 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020), Direktor Društva, dana 07.04.2021. godine donosi sledeći:

Pravilnik o Tarifi PROFITAPP

1. Uvodne odredbe

 1.  Ovaj Pravilnik o tarifi predstavlja opšti akt „PROFITAPP” doo Beograd-Palilula (dalje u tekstu „Društvo“ ili „PROFITAPP“) a koji čini sastavni je deo Opštih uslova poslovanja PROFITAPP, te samim tim i sastavni deo ugovornog odnosa sa Korisnicima usluga PROFITAPP

 2.  Ovim aktom uređuju se naknade koje su Korisnici dužni da plate PROFITAPP-u a po osnovu korišćenja usluga PROFITAPP opisanih u Opštim uslovima poslovanja, kao i tipovi Korisnika i statusi Korisnika, onda kada tip Korisnika uključuje mogućnost sticanja različitih statusa.

 3. Prilikom registracije svaki korisnik postaje redovan Korisnik.

 4.  Sve vreme trajanja ugovornog odnosa sa PROFITAPP, Korisnik može aplicirati za promenu tipa korisnika, te tako ostvariti dodatne pogodnosti u korišćenju Aplikacije. U zavisnosti od tipa, Korisnici imaju različite statuse, koji mogu značiti dodatna prava i pogodnosti prilikom korišćenja Aplikacije.

 5.  Tipovi korisnika su: Redovan korisnik, Premium korisnik i Executive team korisnik. Tip korisnika može se promeniti u bilo kom momentu korišćenja Aplikacije, uplatom odgovarajuće naknade - članarine - shodno ovom Pravilniku.

2. Godišnja naknada za održavanje

 1.  Korisnici, nevezano za tip i status, plaćaju godišnju naknadu za održavanje, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije uređeno.

 2.  Naknada za održavanje naplaćuje se od strane PROFITAPP umanjenjem stanja Bod/benefita na računu Korisnika, ali isključivo iz ostvarenih Bod/benefita Korisnika, a ne i iz sredstava uplaćenih PROFITAPP od strane Korisnika po bilo kom osnovu.

 3.  Zaključenjem ugovora, Korisnik ovlašćuje PROFITAPP da, po osnovu Naknade za održavanje, može zadužiti račun Korisnika za navedeni iznos, te isti naplatiti bez dalje saglasnosti i dozvole Korisnika.

 4.  Godišnja naknada za održavanje iznosi 180 dinara.

3. Redovan korisnik

 1.  Redovan korisnik ne plaća instalaciju niti korišćenje Aplikacije, osim godišnje naknade za održavanje.

 2.  Bod/benefiti koje ostvaruje Korisnik kod svakog od Prodajnih partnera, a koji su pojedinačno ugovoreni i iskazani su u Aplikaciji.

 3. Korisnik je slobodan da u svakom momentu promeni tip Korisnika, čime zadržava ostvareno stanje Bod/benefita, ali mu se od momenta-časa sticanja novog tipa Bod/benefiti i pogodnosti iskazuju shodno ovom Pravilniku.

4. Premium korisnik

 1. Korisnik postaje Premium korisnik plaćanjem jednokratne naknade odnosno članarine.

 2. Jednokratna članarina za Premium korisnika iznosi 12.000 dinara i uplaćuje se na račun PROFITAPP na način definisan Opštim uslovima poslovanja. Sredstva od ove članarine koriste se za promo vaučere, odnosno za širenje Profit zone Premium korisnika.

 3. Premium korisnik stiče pravo na veće Bod/benefite prilikom korišćenja Aplikacije, ali stiče i pogodnosti prilikom korišćenja Aplikacije od strane svih Korisnika koji su članovi njegove Profit zone. Visina tih Bod/benefita određena je statusom Premium korisnika.

 4. Profit zonu Premium korisnika čine svi Korisnici koji su postali Korisnici zahvaljujući aktivnostima Premium korisnika - deljenjem vaučera takvim Korisnicima od strane Premium korisnika. Profit zonu Premium korisnika čine i svi Korisnici koje su potom i takvi Korisnici učinili Korisnicima, deljenjem promo vaučera.

 5. Nakon uplate jednokratne članarine, na računu Premium korisnika biće evidentirano dvadeset (20) promo vaučera (u daljem tekstu i: vaučer) u iznosu od po dvestočetrdeset dinara (240 dinara), namenjenih isključivo za prenos drugim Korisnicima. Ovim vaučerima se ne mogu vršiti druge transakcije, već se oni isključivo prenose drugim Korisnicima radi širenja Profit zone.

  1. Premium korisnik širi svoju Profit zonu prenosom vaučera Korisnicima, tako što svaki Korisnik kojem Premium korisnik dodeli promo vaučer ulazi u Profit zonu Premium korisnika i postaje njen član.

  2. Svaki dalji Korisnik, kojeg je u zonu uključio Korisnik koji je član Profit zone Premium korisnika, takođe postaje član Profit zone Premium korisnika.

 6. Za svaki vaučer koji prenese, Premium korisniku se, od strane PROFITAPP, dodeljuju ekstra Bod/benefiti, u slučaju da sticalac vaučera postane Premium korisnik, po pravilima ProfitApp karijere.

 7. Premium korisnik može, širenjem svoje Profit zone, da stekne različite statuse.

 8. Vaučer, koji Korisniku iz svoje Profit zone prenese Premium korisnik, može se iskoristiti, od strane takvog Korisnika, tek onda kada takav Korisnik ostvari ukupan iznos Bod/benefita na Aplikaciji veći od 1.200,00 dinara ili kada i sam takav Korisnik postane Premium korisnik.

  1. U slučaju kada Korisnik iz člana 4.8 i sam postane Premium korisnik, Premium korisnik dobija i dodatnu nagradu od PROFITAPP - Bod/benefit u iznosu (ekvivalentu) od 1.200,00 dinara.

 9. Statusi Premium korisnika su: VIP, GOLD, DIAMOND i PRESIDENT. Status korisnika menja se u zavisnosti od aktivnosti Premium korisnika i načina korišćenja Aplikacije.

VIP status

 1. Premium korisnik stiče VIP status kada 8 Korisnika kojima je Premium korisnik podelio vaučere i sami postanu Premium korisnici.

 2. Momentom sticanja VIP statusa se iznos dodatne nagrade, kako je definisana članom 4.8.1, za svakog sledećeg Korisnika kome je Premium korisnik podijelio vaučer, a nakon što on dostigne Premium status, uvećava na 3.000,00 dinara.

SILVER status

 1. Premium korisnik stiče Silver status kada 20 Korisnika kojima je Premium korisnik podelio vaučere i sami postanu Premium korisnici, ili kada bilo kojih 8 Korisnika iz Profit zone Premium korisnika steknu VIP status.

 2.  Momentom sticanja Silver statusa se iznose dodatne nagrade, kako je definisana članom 4.8.1,, za svakog slijedećeg Korisnika kome podijelite vaučer, nakon što on dostigne Premium status, uvećava na 4.800,00 dinara.

GOLD status

 1. Premium korisnik stiče Gold status kada 50 Korisnika kojima je Premium korisnik podelio vaučere i sami postanu Premium korisnici, ili kada bilo kojih 8 Korisnika iz Profit zone Premium korisnika steknu Silver status.

 2. Momentom sticanja Gold statusa se iznose dodatne nagrade, kako je definisana članom 4.8.1,, za svakog slijedećeg Korisnika kome podijelite vaučer, nakon što on dostigne Premium status, uvećava na 6.000,00 dinara.

DIAMOND status

 1.  Premium korisnik stiče Diamond status kada 125 Korisnika kojima je Premium korisnik podelio vaučere i sami postanu Premium korisnici, ili kada bilo kojih 8 Korisnika iz Profit zone Premium korisnika steknu Gold status.

 2.  Momentom sticanja Diamond statusa se iznose dodatne nagrade, kako je definisana članom 4.8.1,, za svakog slijedećeg Korisnika kome podijelite vaučer, nakon što on dostigne Premium status, uvećava na 6.000,00 dinara.

PRESIDENT status

 1. Premium korisnik stiče President status kada kada bilo kojih 8 Korisnika iz Profit zone Premium korisnika steknu Diamond status.

 2. Momentom sticanja Diamond statusa se iznose dodatne nagrade, kako je definisana članom 4.8.1,, za svakog slijedećeg Korisnika kome podijelite vaučer, nakon što on dostigne Premium status, uvećava na 6.000,00 dinara.

5. EXECUTIVE BUSINESS PACK

 1. Korisnik postaje Executive business korisnik plaćanjem jednokratne naknade odnosno članarine.

 2. Jednokratna članarina za Premium korisnika iznosi 60.000,00 dinara i uplaćuje se na račun PROFITAPP na način definisan Opštim uslovima. Sredstva od ove članarine koriste se za vaučere, odnosno za širenje Profit zone Premium korisnika kroz 100 vaučera, ali i za sticanje novih pogodnosti.

 3. Executive team korisnici stiču sledeće dodatne pogodnosti:

  1. obuku na Profit App Academy;

  2. za 10% uvećan karijerni profit odnosno nagradu kako je definisana članom 4.8.1;

  3. VIP poziciju;

  4. učešće u raspodjeli 1% dobiti od Profit App International AD;

  5. +100 vaučera.

6. Završne odredbe

 1. Ovaj Pravilnik o Tarifi stupa na snagu danom donošenja i važeći je do izmena i dopuna.

Pravilnik o Proviziji PROFITAPP

1. Opšte odredbe

 1. Ovaj Pravilnik o tarifi sastavni je deo Opštih uslova poslovanja. Njime se uređuju naknade koje plaćaju Partnerske kompanije, kao i okvir provizija koje Partnerske kompanije ugovaraju sa PROFITAPP.

 2. PROFITAPP ima pravo na naknadu od strane Partnerske kompanije, u obliku Ulazne naknade ProfitApp.

 3. Iznos Ulazne naknade je 60.000,00 dinara.

 4. PROFITAPP može osloboditi Partnersku kompaniju od plaćanja Ulazne naknade.

 5. PROFITAPP ima pravo na proviziju od Partnerske kompanije.

 6. Provizija se obračunava kao % ukupne vrednosti prometa između Korisnika i Partnerske kompanije, ili na neki drugi način (poput određenog iznosa Bod/benefita za prodatu jedinicu mere proizvoda ili pružene usluge) a koje su evidentirane kroz Aplikaciju.

 7. Raspon provizija kreće se do 25% vrednosti procentualnog iznosa koji je Partnerska kompanija opredelila kao Bod/benefit koji će kod nje ostvarivati Korisnici.

 8. Provizija, za razliku od visine Bod/benefita koji Partnerska kompanija dodeljuje Korisnicima, predstavlja poslovnu tajnu i nije javni podatak.

 9. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i važeći je do izmena i dopuna.